4 lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz

4 lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz

Miejskie tereny zieleni

opublikowano: piątek, 22 październik 2010 - 11:27, Magdalena Łań

Miasto podejmuje działania służące utrzymaniu i prawidłowemu funkcjonowaniu terenów zieleni miejskiej urządzonej, lasów i obszarów chronionych. Realizowane działania służą prawidłowej konserwacji tych terenów, tak aby w pełnym zakresie służyły mieszkańcom Warszawy.

Klomb w Ogrodzie Saskim Klomb w Ogrodzie Saskim

Najważniejsze zadania zrealizowane w latach 2007- 2010 to:

1.    Opracowanie i wdrożenie aplikacji do tworzenia bazy danych o terenach zieleni m.st. Warszawy.
2.    Waloryzacja parków oraz wybranych skwerów i zieleńców Warszawy jako podstawa do określania i realizowania priorytetów polityki ochrony i modernizacji terenów zieleni.
3.    Opracowanie koncepcji modernizacji i budowy terenów zieleni oraz projektów technicznych aranżacji szaty roślinnej przy ciągach komunikacyjnych.
4.    Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Arkadia”.
5.    Wykonanie oceny zdrowotności pomników przyrody na terenie Warszawy oraz zabiegów pielęgnacyjnych części z nich.
6.    Stworzenie leśnej mapy numerycznej i baz danych opisowych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów pozostających we władaniu m.st. Warszawy
7.    Opracowanie programu ochrony przeciwpożarowej lasu dla kompleksów leśnych nadzorowanych, będących we władaniu i zarządzie m.st. Warszawy oraz programu przygotowania miejskich.

Do najważniejszych działań podjętych w zakresie terenów zieleni urządzonej, tj. parków, skwerów, zieleńców i zieleni przyulicznej w celu poprawy ich stanu zdrowotnego, podniesienia walorów kompozycyjnych i estetycznych miejskich przestrzeni publicznych związanych z zielenią należą:

•    opracowanie i realizacja Programu ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (coroczna akcja „Liść polecony do zamiatania” polegająca na wygrabianiu i oddawaniu do utylizacji liści kasztanowców z terenów placówek oświatowych i opiekuńczych, zlecenie założenia na pnie wybranych kasztanowców opasek lepowych ze środkiem feromonowym),
•    prowadzenie badań dotyczących metod neutralizacji zasolenia i regulacji odczynu gleby oraz określenia stanu odżywienia i potrzeb nawożeniowych różnych gatunków drzew,
•    prowadzenie badań mających na celu optymalizację doboru drzew przyulicznych i badania nad zasadniczymi czynnikami ograniczającymi ich wzrost i rozwój w Warszawie – wskazanie najlepszych gatunków i odmian drzew do nasadzeń przyulicznych odpornych na niekorzystne warunki miejskie oraz wyróżnienie zasadniczych czynników ograniczających ich wzrost,
•    realizacja prac nad opracowaniem i wdrożeniem aplikacji do tworzenia bazy danych o terenach zieleni m.st. Warszawy – narzędzie umożliwiające prawidłowe zarządzanie zasobami zieleni miejskiej, diagnozę stanu zieleni miejskiej i monitorowanie zachodzących zmian, umożliwiająca podejmowanie racjonalnych działań planistycznych, projektowych związanych z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją w odniesieniu do zieleni miejskiej,
•    rozpoczęcie inwentaryzacji drzew przyulicznych
•    opracowanie metodyki waloryzacji zasobu parków i zieleńców Warszawy, mającej stanowić podstawę do określania i realizowania priorytetów polityki ochrony i modernizacji parków na terenie m.st. Warszawy, przeprowadzenie waloryzacji 72 parków Warszawy,
•    opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych modernizacji terenów zieleni: parku im. Romana Kozłowskiego, parku „Lasek Brzozowy”, skweru im. Więźniów Politycznych Stalinizmu przy ul. Andersa, skweru Batalionu AK "Miłosz" przy
ul. Prusa, zieleńca u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i Kopernika, zieleńca u zbiegu
ul. Nowogrodzkiej i Poznańskiej,
•    opracowanie projektu „Parku Przy lesie” – powstanie obiektu zaowocuje nie tylko utworzeniem nowego terenu zieleni o funkcji rekreacyjnej, ale równocześnie dzięki atrakcyjnemu programowi zatrzymywać będzie znaczną część użytkowników, a zatem pełnić będzie rolę strefy buforowej dla rezerwatu Las Kabacki,
•    opracowanie projektu nawierzchni i pojemników z roślinami na rondzie Dmowskiego,
•    przygotowanie koncepcji i projektów technicznych aranżacji szaty roślinnej na rondzie Jazdy Polskiej, Zgrupowania AK „Radosław”, Żaba,
•    opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej „Ogólnomiejskiego Centrum Rekreacyjno–Przyrodniczego (obejmującego obszar Parku Praskiego, Ogrodu Zoologicznego i łęgów warszawskich – teren międzywała, na prawym brzegu Wisły na odcinku między mostem Śląsko–Dąbrowskim a mostem Gdańskim) – powstanie obiektu łączącego funkcje kulturowe i rekreacyjno–wypoczynkowe oraz funkcje ochrony wartości przyrodniczych,
•    opracowanie modelowych rozwiązań wybiegów dla psów.

Tereny i obiekty chronione:

•    utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Arkadia” na Mokotowie, którego celem jest zachowanie i ochrona skarpy warszawskiej oraz kompleksu zieleni parkowej z charakterystycznym krajobrazem oraz bogatą fauną i florą niespotykaną już w zurbanizowanej części tej dzielnicy,
•    wykonano ekspertyzę dendrologiczną stanu  zdrowotnego pomników przyrody,
•    przeprowadzono prace pielęgnacyjne 168 pomników przyrody – działania mające na celu poprawę stanu zdrowotnego pomników przyrody oraz ich zabezpieczenie,
•    wydano płytę „Aktualne dziedzictwo przyrodnicze Warszawy” jako kontynuację projektu rozpoczętego w 2004 roku, którego zadaniem było przybliżenie warszawiakom towarzyszącej ich codziennemu życiu przyrody, a szczególnie obszarów i obiektów chronionych, będących prawdziwymi skarbami stolicy,
•    podjęto działania zmierzające do utworzenia Wiślanego Parku Przyrodniczego – dla obszaru doliny Wisły na odcinku młocińskim i białołęckim (opracowano mapy numeryczne oraz dokumentację ekofizjograficzną). Ideą utworzenia parku jest udostępnienie mieszkańcom Warszawy obszaru doliny Wisły na cele szeroko rozumianego wypoczynku i rekreacji przy pełnym poszanowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru,
•     wydano publikację książkową „Przyroda Warszawy” - celem publikacji jest przybliżenie mieszkańcom stolicy oraz turystom wiedzy na tematy ekologiczne najcenniejszych obszarów miasta.
Ratusz prowadzi również aktywną politykę edukacyjną w zakresie ochrony terenów zieleni.